Péče o životní prostředí

DOPADY NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Těžba a úprava kameniva může způsobovat řadu dopadů na kvalitu pracovního prostředí na pracovištích obsluh i životního prostředí v těsném okolí lomů a úpraven i v širším souvisícím regionu. Ovšem pouze v případě, že by nebyly plněny závazné směrnice a ustanovení o způsobu jejich minimalizace na povolenou hranici.

POČÁTEK 19. STOLETÍ

Na počátku těžby v 19. století, byly nepříznivé vlivy eliminovány skutečností, že těžba byla malá, byla prováděna ručně, takže mimo relativně malého lokálního zaprášení pracoviště se žádné nepříznivé vlivy na okolí lomu nevyskytovaly. S nástupem pneumatického vrtání se značně zhoršily podmínky pro vrtače, neboť vzduchový výplach způsoboval  značnou prašnost na pracovišti. Protože se většinou vrtalo v podzemních dílech, neprojevovalo se ani pneumatické vrtání jako nepříznivý vliv na okolí lomu.

DNES…

Dnes jsou všechny provozy společnosti vybaveny zařízeními na účinnou minimalizaci prašnosti a hluku. Vrtné stroje mají odsávací zařízení, které zlepšuje pracovní prostředí vrtařů a zabraňuje rozptylu prachu do okolí. Úpravny jsou opatřeny zařízením na likvidaci prašnosti při drcení a dopravě kamene, takže opakovaná kontrolní měření, prováděná nezávislými organizacemi, dokladují dodržování přísných hygienických limitů pro znečišťování okolí.

NETOPÝŘI

V poslední době se rozvíjí úspěšně i spolupráce se správou CHKO Český kras a některými dalšími ekologickými organizacemi na poli ochrany netopýrů. Společnost přistoupila šetrným způsobem k uzavírání starých důlních děl, která mnoha druhům netopýrů slouží jako hnízdiště a nešetrné zásahy veřejnosti donedávna působily na jejich populaci velmi negativně. Je pravděpodobné, že se takto podaří nejen ochránit stávající netopýří kolonie, ale navíc se snad podaří zastavit úbytek některých vzácných druhů, ke kterému v této oblasti v poslední době dochází.

ZAVEDENÍ STROJNÍHO DRCENÍ

Po zavedení strojního drcení a třídění na povrchu se prach roznášený větrem dostával i mimo prostor lomu a prašnost se postupně stávala předmětem kritiky obyvatel blízkých obcí.

Proto se postupně s modernizací výrobních strojů, vyvíjela i zařízení na likvidaci nežádoucích vlivů. Také se postupně vytvářel systém předpisů a nařízení, kterými se dobývání a úprava surovin řídí. Rovněž se vytvořil institut kontrolních orgánů státní správy, které dozírají na dodržování hygienických předpisů na pracovištích i ve vztahu k okolí a na dodržování ochrany přírody a vodních zdrojů.

USTANOVENÍ

Při trhacích pracích v lomech jsou stanoveny a dodržovány maximální velikosti náloží, které zajišťují bezpečnost okolní zástavby před účinky seizmické vlny, která při odstřelu vzniká. Pro snížení hlukového efektu, je zcela upuštěno od rozpojování nadměrných kusů příložnými náložemi, při kterém byl hlukový ráz nejvýraznější. Tento způsob byl nahrazen rozpojováním hydraulickými kladivy nebo rozbíjením ocelovou koulí, kde je hluk minimální.

POČÁTEK 19. STOLETÍ

Na počátku těžby v 19. století, byly nepříznivé vlivy eliminovány skutečností, že těžba byla malá, byla prováděna ručně, takže mimo relativně malého lokálního zaprášení pracoviště se žádné nepříznivé vlivy na okolí lomu nevyskytovaly. S nástupem pneumatického vrtání se značně zhoršily podmínky pro vrtače, neboť vzduchový výplach způsoboval  značnou prašnost na pracovišti. Protože se většinou vrtalo v podzemních dílech, neprojevovalo se ani pneumatické vrtání jako nepříznivý vliv na okolí lomu.

ZAVEDENÍ STROJNÍHO DRCENÍ

Po zavedení strojního drcení a třídění na povrchu se prach roznášený větrem dostával i mimo prostor lomu a prašnost se postupně stávala předmětem kritiky obyvatel blízkých obcí.

Proto se postupně s modernizací výrobních strojů, vyvíjela i zařízení na likvidaci nežádoucích vlivů. Také se postupně vytvářel systém předpisů a nařízení, kterými se dobývání a úprava surovin řídí. Rovněž se vytvořil institut kontrolních orgánů státní správy, které dozírají na dodržování hygienických předpisů na pracovištích i ve vztahu k okolí a na dodržování ochrany přírody a vodních zdrojů.

DNES…

Dnes jsou všechny provozy společnosti vybaveny zařízeními na účinnou minimalizaci prašnosti a hluku. Vrtné stroje mají odsávací zařízení, které zlepšuje pracovní prostředí vrtařů a zabraňuje rozptylu prachu do okolí. Úpravny jsou opatřeny zařízením na likvidaci prašnosti při drcení a dopravě kamene, takže opakovaná kontrolní měření, prováděná nezávislými organizacemi, dokladují dodržování přísných hygienických limitů pro znečišťování okolí.

USTANOVENÍ

Při trhacích pracích v lomech jsou stanoveny a dodržovány maximální velikosti náloží, které zajišťují bezpečnost okolní zástavby před účinky seizmické vlny, která při odstřelu vzniká. Pro snížení hlukového efektu, je zcela upuštěno od rozpojování nadměrných kusů příložnými náložemi, při kterém byl hlukový ráz nejvýraznější. Tento způsob byl nahrazen rozpojováním hydraulickými kladivy nebo rozbíjením ocelovou koulí, kde je hluk minimální.

NETOPÝŘI

V poslední době se rozvíjí úspěšně i spolupráce se správou CHKO Český kras a některými dalšími ekologickými organizacemi na poli ochrany netopýrů. Společnost přistoupila šetrným způsobem k uzavírání starých důlních děl, která mnoha druhům netopýrů slouží jako hnízdiště a nešetrné zásahy veřejnosti donedávna působily na jejich populaci velmi negativně. Je pravděpodobné, že se takto podaří nejen ochránit stávající netopýří kolonie, ale navíc se snad podaří zastavit úbytek některých vzácných druhů, ke kterému v této oblasti v poslední době dochází.

Závěrem je možno konstatovat, že tvorbě a ochraně životního prostředí je ze strany společnosti LOMY MOŘINA věnována stejná péče jako výrobním úkolům a ekonomii provozu. Jsme si vědomi toho, že existence našich aktivit v tak citlivé oblasti jako je Chráněná krajinná oblast Český kras, ani jiný přístup neumožňuje.